2022 birželio 23-25, Ukmergė, Lietuva
Audringiausia Vasaros Saulėgrįžos šventė


TAISYKLĖS


I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Festivalis „Kilkim Žaibu“ toliau vadinamas Festivaliu.

2. Kiekvienas asmuo, kuris patenka į Festivalio teritoriją (toliau – Dalyvis) besąlygiškai sutinka ir įsipareigoja laikytis šių taisyklių.

3. Festivalio pradžia: 2022m. birželio 23d. 16:00 val. Durys atidaromos birželio 23d. 10:00 val.

4. Festivalio pabaiga: 2022m. birželio 26 d. 06:00 val.

5. Festivalio vieta: Prezidento Antano Smetonos Dvaras, Taujėnų seniūnija, Užulėnio kaimas, Dvaro g. 3.

6. Taisyklių tikslas: apibrėžti Festivalio Dalyvių teises ir pareigas; užtikrinti Festivalio Dalyvių saugumą bei sklandžią Festivalio eigą.

7. Festivalio teritorija yra aptverta Festivalio vieta, į kurią galima patekti tik įsigijus Organizatoriaus ar jo vardu platinamą bilietą ar kvietimą. Teisę patekti į Festivalio teritoriją suteikia speciali apyrankė, kurią Festivalio Organizatorius iškeičia į įsigytą bilietą arba Festivalio Organizatoriaus kvietimą. Dalyviai privalo viso Festivalio metu išsaugoti ir nešioti specialią apyrankę. Asmenys, neturintys specialios apyrankės besąlygiškai bus pašalinami iš Festivalio teritorijos. Apie visus teisės aktų pažeidimus bus pranešta Policijai.

II. BENDROSIOS DALYVIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

8. Kiekvienas Festivalio Dalyvis, patekęs į Festivalio teritoriją, yra atsakingas už savo saugumą, sveikatą, gyvybę. Festivalio dalyviai privalo gerbti kitų dalyvių teises ir teisėtus interesus. Apie pastebėtus šių taisyklių pažeidimus Festivalio Dalyvis privalo nedelsiant pranešti Organizatoriams arba Saugos darbuotojams.

9. Kiekvienas Festivalio Dalyvis, patekęs į Festivalio teritoriją, pats atsako už savo daiktų saugumą, jų praradimą ar sugadinimą.

10. Kiekvienas Festivalio dalyvis besąlygiškai sutinka ir neprieštarauja būti apieškomas prieš patenkant į festivalio teritoriją siekiant patikrinti, ar Dalyvis nesineša šiose taisyklėse nurodytų draudžiamų ar kitų visuomenei pavojingų daiktų. Dalyviai, kurie su savimi turės šiomis taisyklėmis draudžiamų ir (arba) kitų visuomenei pavojingų daiktų, nebus įleidžiami į Festivalio teritoriją, nepaisant to, kad bus įsigiję bilietą į Festivalį.

11. Festivalio teritorijoje ir aplink ją mažiau nei 100 m atstumu nuo pastatų ir pageidautina po medžiais, festivalio lankytojams draudžiama naudotis šašlykinėmis, kepsninėmis ar kitais panašiais daiktais, kurie yra susiję su ugnies įžiebimu. Festivalio lankytojams draudžiama patiems kurti laužus tam nenumatytose erdvėse.

12. Draudžiama naikinti ir žaloti Muziejaus eksponatus, gamtos objektus, savavališkai kirsti, naikinti medžius, krūmus, gėlynus, skruzdėlynus ar paukščių lizdus, kelti pavojų kitų asmenų saugumui ar gyvybei, šiukšlinti, teršti aplinką.

13. Festivalio Dalyviai privalo laikytis už Festivalio saugumą atsakingų (Saugos darbuotojų) asmenų nurodymų. Už nurodymų nevykdymą Festivalio dalyviai, remiantis Asmens ir turto saugos Įstatymu, Saugos darbuotojų gali būti išvaryti iš Festivalio teritorijos be teisės dar kartą patekti į Festivalį.

14. Festivalio teritorijoje be Organizatorių sutikimo draudžiama vykdyti bet kokią komercinę ir (arba) reklaminę veiklą.

15. Festivalio Dalyvis sutinka, kad organizatorius Festivalio metu filmuotų ir fotografuotų visoje Festivalio teritorijoje ir vėliau filmuotą medžiagą naudotų reklamos tikslais bet kokiu būdu ir bet kokiose žiniasklaidos priemonėse neterminuotą laikotarpį. Festivalio Dalyvis sutinka, kad virš festivalio teritorijos, o tai reiškia, kad ir virš paties dalyvio, bus skraidoma bepilotėmis transporto priemonėmis (dronais).

16. Visoje Festivalio teritorijoje dalyviai turi teisę atsiskaityti tik grynaisiais pinigais (Eurais), nebent atskiros prekybos vietos siūlys atsiskaitymo banko kortele paslaugą.

17. Į Festivalio teritoriją nebus įleidžiami:

a) asmenys, kuriems Teismo sprendimu yra uždrausta dalyvauti masiniuose renginiuose;

b) asmenys, kurie yra akivaizdžiai paveikti alkoholio, narkotikų ar kitų psichotropinių medžiagų;

c) asmenys, kurie su savimi turi bet kokios kategorijos ginklų ar kitų pavojingų daiktų, sprogmenų, psichotropinių medžiagų, degių medžiagų ar alkoholinių gėrimų bet kokioje taroje;

d) asmenys, kurie elgiasi agresyviai, brutaliai ir gali kelti grėsmę kitiems Festivalio Dalyviams;

18. Į Festivalio teritoriją griežtai draudžiama įsinešti:

a) bet kokios kategorijos ginklus;

b) bet kokius alkoholinius gėrimus, bet kokioje taroje;

c) narkotinių medžiagų ir su jomis susijusius prietaisus;

d) pirotechniką ir kitų degių, oksiduojančių bei sprogstamųjų medžiagų;

e) nesuderintas su Organizatoriumi reklamines priemones;

f) bet kokią stiklinę tarą;

g) skraidykles (dronus);

h) skėčius aštriu galu;

i) grilius, kepsnines, dujines virykles, šašlykines ir bet kokius panašius daiktus;

j) kirvius, peilius ir kitus šaltuosius ginklus;

k) kitus Saugos darbuotojų nurodytus draudžiamus daiktus.

19. Festivalio dalyviai privalo būti atsargūs vandenyje, nepervertinti savo galimybių ir neiti į vandenį ar šalia jo, esant apsvaigus nuo alkoholinių gėrimų bei tamsiu paros metu.

20. Festivalyje naminiai gyvūnai leidžiami vadovaujantis gyvūnų laikymo ir priežiūros taisyklėmis.

21. Festivalio dalyviai sutinka ir neprieštarauja, kad Festivalio metu skleidžiamas garsas viršys įprastas garso normas.

22. Festivalio dalyviai įsipareigoja elgtis kultūringai ir atsakingai, neteršti ir neniokoti gamtos.

23. Festivalio dalyviai privalo elgtis rūpestingai bei nedrumsti kitų dalyvių poilsio, nevykstant Festivalio programos renginiams.

24. Dalyviams palapines galima statyti tik Festivalio teritorijos plane palapinėms statyti pažymėtose zonose ar kitose tam pritaikytose vietose, kurias nurodys Festivalio organizatoriaus įgalioti asmenys.

25. Festivalio teritorijoje bus įrengti mobilūs tualetai, praustuvai.

26. Į Festivalio teritoriją Dalyviams leidžiama įsinešti neatidarytus nealkoholinius gėrimus bei maisto produktus, išskyrus supakuotus stiklo taroje.

27. Festivalio organizatorius neatsako už teritorijoje ar jos prieigose paliktų automobilių saugumą, jų praradimą ar sugadinimą. Automobilių valdytojai nelaimės atveju atsako Teisės aktų numatyta tvarka.

III. BILIETAI

28. Bilietus galima įsigyti internetinėje svetainėje www.kilkimzaibu.com/lt/bilietai arba Festivalio teritorijoje įrengtose kasose.

29. Festivalio bilietas, įeinant į Festivalio teritoriją, bus keičiamas į Festivalio apyrankę. Į Festivalio apyrankę gali būti keičiamas tik originalus bilietas, nupirktas pagal nustatytus oficialaus festivalio bilietų platintojo reikalavimus. Festivalio organizatorius įspėja, kad padirbti, suklastoti ar kartą jau panaudoti bilietai nebus keičiami į Festivalio apyrankes. Apyrankė galioja tik tol, kol ji yra uždėta ant dalyvio rankos riešo. Ji garantuoja įėjimą į Festivalį tik vienam asmeniui. Jei apyrankė yra sugadinama arba nuplėšiama – ji laikoma negaliojančia. Praradus apyrankę nauja išduodama tik įsigijus naują bilietą į Festivalį.

30. Vaikai iki 12 metų, lydimi tėvų arba globėjų, į Festivalį įleidžiami nemokamai. Jei Festivalio dalyviui yra mažiau nei 18 metų, jis Festivalyje gali dalyvauti tik lydimas suaugusio asmens, kuris prisiima visą atsakomybę už nepilnametį. Prie įėjimo suaugęs asmuo, atsakantis už nepilnametį, privalo pasirašyti atsakomybės už lydimą nepilnametį deklaraciją ir lydėti jį viso festivalio metu.

31. Bilietai nėra grąžinami. Išimtis yra taikoma tuo atveju, jei organizatorius atšaukia renginį arba perkelia jį į kitą datą.

IV. SAUGUMAS

32. Festivalio dalyviai Festivalio teritorijoje privalo elgtis taip, kad nekeltų grėsmės kitiems dalyviams. Griežtai draudžiama gadinti Festivalio teritorijoje esančius ženklus, reklaminius stendus ir kitą Festivalio teritorijoje esančią įrangą ir nekilnojamą turtą.

33. Organizatorius užtikrina viešąją tvarką Festivalio metu bendradarbiaudamas su Lietuvos policija, saugos tarnybomis, Priešgaisrine gelbėjimo tarnyba ir Greitąja medicinine pagalba.

34. Esant būtinybei organizatorius turi teisę pakeisti Festivalio vietą, siekiant užtikrinti Festivalio dalyvių saugumą.

35. Festivalio Saugos darbuotojai, remdamiesi Asmens ir turto saugos Įstatymu ir šiomis taisyklėmis, turi teisę:

a) visoje Festivalio teritorijoje ir jos prieigose tikrinti asmenų bilietus / apyrankes;

b) tikrinti Festivalio dalyvių asmens dokumentus, siekiant nustatyti jų tapatybę ir (arba) amžių;

c) bet kuriuo metu Festivalio teritorijoje ir bandant patekti į ją, tikrinti Festivalio dalyvių daiktus, rankines, kuprines, rūbus, įskaitant kišenes, jei kyla įtarimų, jog dalyvis turi daiktų, kuriuos įsinešti draudžia šios taisyklės. Saugos darbuotojai, remdamiesi logika ir įvertindami situaciją, turi teisę turintį draudžiamų daiktų dalyvį pašalinti iš Festivalio teritorijos. Jei Festivalio dalyvio krepšyje, rankinėje ar kuprinėje yra randami alkoholiniai gėrimai, Saugos darbuotojai turi teisę juos konfiskuoti. Konfiskuoti alkoholiniai gėrimai dalyviui negrąžinami. Tuo atveju, jei Festivalio dalyvio krepšyje, rankinėje ar kuprinėje yra randami narkotikai ar kitos psichotropinės medžiagos, bet kokios kategorijos ginklai, gyvybei pavojingi daiktai, sprogmenys ar degios medžiagos, Saugos darbuotojai turi teisę sulaikyti asmenį ir kartu su konfiskuotais daiktais, perduoti asmenį Policijai;

d) duoti nurodymus Festivalio dalyviams;

e) remdamiesi Asmens ir turto saugos Įstatymu panaudoti jėgą ginant kitų Festivalio dalyvių teises ir saugumą, savigynos atveju, taip pat užtikrinant Festivalyje esančių Organizatorių ar Muziejaus materialinių vertybių saugumą.

36. Organizatoriai pasilieka teisę neblaivius, keliančius grėsmę aplinkiniams asmenims ar Viešajai tvarkai, agresyviai nusiteikusius asmenis pašalinti iš festivalio teritorijos.

V. ATSAKOMYBĖ

37. Festivalio kontrolę vykdo Organizatorius, jo įgalioti asmenys, Saugos darbuotojai, prižiūrėtojai, savanoriai ir visi sąmoningi piliečiai.

38. Asmenys, pažeidę šias taisykles, bus nedelsiant pašalinti iš Festivalio teritorijos, jiems pinigai už bilietus nėra grąžinami, o už padarytą žalą tokie asmenys atsako įstatymų nustatyta tvarka.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

39. Organizatorius turi teisę keisti paskelbtus atlikėjus, pramogas bei programą.

40. Šios taisyklės gali būti vienašališkai Organizatoriaus sprendimu keičiamos. Jos yra talpinamos oficialiame Festivalio internetiniame puslapyje, pasirinktose informacijos sklaidos priemonėse bei Festivalio teritorijoje esančiuose informacijos centruose.

41. Visos teisės į Festivalio pavadinimą bei logotipą priklauso išimtinai Organizatoriui.